VIPLogga_Grafik.gif
   
Energiberäkningar
Sunda Hus Rådgivning utför energiberäkningar på uppdrag.
 
 Vi tillämpar fasta priser enligt prislista.
 
 Beräkningarna utförs med programmet VIP-Energy>>.
 
 För att sammanställa indata för en beräkning behöver vi följande underlag:

Prislista

Första beräkningen separat byggnad: 8000 kr

Kostnad per m² golvarea: 1 kr

Tillkommande separat zon: 2500 kr

Uppdatering av beräkning som ej påverkar uppmätning av areor: 850 kr

Uppdatering av beräkning med ny uppmätning av areor: 850 kr + 1 kr per m2 golvarea.

25 % moms tillkommer på priset.

Priset för beräkning 2 - ? förutsätter att byggnadens arkitektur behålls. Fönsterstorlekar kan ändras om det görs schablonmässigt som t ex att arean ökas generellt med ett antal procent. Ska fasader mätas på nytt tillkommer 1 kr / m².

Byggteknik

* Planritningar

* Fasadritningar där gränser för olika fasadtyper framgår

* Konstruktionsdetaljer som visar uppbyggnad av väggar tak golv i såväl klimatskal som innerväggar och mellanbjälklag.

Installationsteknik

* Ventilationsflöden och drifttider för ventilation

* Data angående utrustning för värmeåtervinning

* Uppgifter om ytor med golv- eller takvärme

* Data om värmepumpar som värmefaktor, kondensoreffekt, lägsta drifttemperatur för uteluftsvärmepumpar.

* Uppgifter om annan eventuell utrustning för värmeåtervinning som till exempel solfångare.

Verksamhet

* Typ av verksamhet (Bostad, skola, kontor etc)

* Krav på rumstemperatur

* Om det är någon specialverksamhet behövs uppgifter om verksamhetens förbrukning av el för maskiner och annan värmealstrande utrustning.

Mikroklimat

* En beskrivning av hur skyddat byggnaden ligger med hänsyn till vind och sol.

Uppgifter kan skickas till oss i form av papperskopior eller digitalt. Digitala ritningar vill vi ha i PDF-format.

Redovisning

Vi redovisar beräknad energiförbrukning under ett specificerat år och klimatort. Förbrukningen jämförs med den standard kunden specificerat.

Uppmätt förbrukning kan ligga högre än beräknad. Det beror bland annat på hur byggnaden använts och vilka säkerhetsmarginaler som använts på indata.

Säkerhetsmarginaler på indata tillämpas enligt överenskommelse med kunden. Vilka marginaler man vill tillämpa beror på osäkerheter i indatauppgifter och vad beräknings ska användas till.