VIPLogga_Grafik.gif
   
Energiberäkningar
Sunda Hus Rådgivning utför energiberäkningar på uppdrag.
 
 Vi tillämpar fasta priser enligt nedanstående prislista.
 
 Beräkningarna utförs med programmet VIP-Energy>>.
 

Prislista

Första beräkningen separat byggnad: 8000 kr

Kostnad per m² golvarea: 1 kr

Tillkommande separat zon: 2500 kr

Uppdatering av beräkning som ej påverkar uppmätning av areor: 950 kr

Uppdatering av beräkning med ny uppmätning av areor: 950 kr + 1 kr per m2 golvarea.

25 % moms tillkommer på priset.

Priset för beräkning 2 - ? förutsätter att byggnadens arkitektur behålls. Fönsterstorlekar kan ändras om det görs schablonmässigt som t ex att arean ökas generellt med ett antal procent. Ska fasader mätas på nytt tillkommer 1 kr / m².

Underlag

Uppgifter kan skickas till oss i form av papperskopior eller digitalt. Digitala ritningar vill vi ha i PDF-format.

Byggteknik

* Planritningar

* Fasadritningar där gränser för olika fasadtyper framgår

* Konstruktionsdetaljer som visar uppbyggnad av väggar tak golv i såväl klimatskal som innerväggar och mellanbjälklag.

Installationsteknik

* Ventilationsflöden och drifttider för ventilation.

* Data angående utrustning för värmeåtervinning i ventilationssystem eller från spillvatten till tappvarmvatten.

* Uppgifter om ytor med golv- eller takvärme

* Data om värmepumpar som värmefaktor, kondensoreffekt, lägsta drifttemperatur för uteluftsvärmepumpar.

* Uppgifter om annan eventuell utrustning för värmeåtervinning som till exempel solfångare eller solceller.

Verksamhet

* Typ av verksamhet (Bostad, skola, kontor etc)

* Krav på rumstemperatur

* Om det är någon specialverksamhet behövs uppgifter om verksamhetens förbrukning av el för maskiner och annan värmealstrande utrustning.

Där det är tillämpligt används data som specificerats av Boverket och som redovisas i publikationen BEN.

Mikroklimat

* En beskrivning av byggnadens läge med hänsyn till vindpåverkan och skuggning av solinstrålning. Detta brukar framgå av situationsplan.

Klimat

Vi använder klimatdata gälladen typiskt klimatår som SMHI som tagit fram på uppdrag av SVEBY för samtliga kommuner.

Redovisning

Beräknnade värden jämförs de krav angådende energianvändning, el-effekt mm som gäller för projektet.