VIPLogga_Grafik.gif
   

Tjänster

Sunda Hus Rådgivning AB arbetar i huvudsak med utredningar av system, komponenter och funktioner som påverkar inomhusluftens kvalitet, rumsklimat och byggnadens energianvändning. Uppdragen mynnar ut i rapporter som beskriver funktionssamband och principer för hur brister kan avhjälpas.

Vi lämnar underlag för projektering men projektering överlåter vi till arkitekter och teknikkonsulter inom t ex byggteknik, kylteknik och vvs-teknik.

Energiberäkningar med kontroll mot krav

Vi genomför dimensionerande beräkningar med syfte att kontrollera om byggkoncept uppfyller ställda krav angående energihushållning och inomhusklimat.

Samhällets krav angående energihushållning formuleras i Boverkets Byggregler(BBR).

Därutöver kan det finnas strängare beställarkrav.

Beräkning utförs mot fast pris. Se Prislista>>

Energiutredningar

Energiutredningar syftar till att kontrollera om byggnaden med dess installationer fungerar optimalt eller om det finns missfunktioner som medför en högre energikonsumtion än nödvändigt. Energiutredningar kan innefatta energiberäkningar, granskningar av energianvändning, mätningar och andra undersökningar.

Byggnadsfysikaliska utredningar

Vi kontrollerar att byggnadens klimatskal konstrueras så att det tål påverkan från yttre och inre miljö. Allt strängare krav angående energihushållning skärper krav på isolering och lufttäthet. Felaktig konstruktion kan leda till fuktskador, komfortproblem och onödig energianvändning.

Utredningar av inomhusmiljön

Vi utreder brister i inomhusmiljön. Orsakerna kan vara byggnadsfysikaliska och installationstekniska brister och missfunktioner.

Beräkningar av luftspridning

Vi utför simuleringsberäkningar som visar hur luftrörelser sprider föroreningar i byggnader. Föroreningar kan vara allt från brandrök till matos.

063.JPG

IMG_3139.jpg

Objekt

Nyproduktion av bostäder och kontor

Allt strängare krav angående byggnaders energianvändning och inomhusmiljö ökar behovet att analysera nya byggkoncept. Detta gäller speciellt flerbostadshus men i viss utsträckning även småhus och kontor. Byggnaden ska klara energikrav samtidigt som risker angående fukt och installationstekniska driftstörningar ska minimeras. Byggkostnaden får inte heller rusa i höjden.

Befintliga byggnader

Med beräkningar mätningar och andra utredningsåtgärder beskriver vi hur rumsklimatet kan förbättras och hur åtgärdsalternativ kommer att påverka komfort och energiekonomi.

Kulturhistoriska byggnader

Åtgärder i kulturhistoriska byggnader bör i många fall föregås av en noggrann analys och konsekvensbeskrivning. Arbetet sker ofta i samarbete mellan personer med byggfysikalisk, installationsteknisk, och antikvarisk kompetens. Såväl byggnad som inventarier kan vara känsliga för klimatförändringar

Åtgärder genomförs ofta av energiekonomiska skäl men kan dessvärre öka risken för fuktskador. Dimensionering av värmesystem och värmepumpar i värmetröga byggnader med periodvis uppvärmning som medeltida kyrkor kräver en mer avancerad analys än för moderna lättare byggnader med kontinuerlig uppvärmning.

Byggnader med speciella krav angående inomhusmiljö

Museer, badanläggningar och andra byggnader med hög fuktighet vintertid kräver en särskild analys av funktionen hos det totala systemet av byggnad och installationssystem. Felaktigheter i installationssystem kan ge omfattande fuktskador. Byggnadestekniska brister försämrar möjligheten att upprätthålla önskat inomhusklimat.

Inom sjukhus kan det finnas krav angående begränsning av smittspridning. För det fordras att vårdrum förses med luftslussar till omgivningen och trycksättning av vårdrum och sluss.

IMG_3188.jpg

IMG_3687.jpg