VIPLogga_Grafik.gif
   

Energiförsörjning

Värme och kyla

För att upprätthålla temperatur och relativ fuktighet inom föreskrivna gränser kan det krävas elförsörjning samt att värme sätts till eller tas bort från byggnaden.

Kylmaskiner och värmepumpar

För att reducera behovet av externt tillförd energi kan värmepumpar och kylmaskiner användas. Det är egentligen en och samma typ av utrustning som används på olika sätt. Värme hämtas vid en lägre temperatur och avges vid en högre temperatur. Utrustningen är temperaturkänslig och systemtemperaturer påverkar i hög grad effektiviteten.

Värmepumpar kan hämta värme från mark, uteluft eller ventilationssystemets frånluftsflöde.

Kylmaskiner arbetar vanligen mot ett vattenkylsystem och mot uteluft.

Ett specialfall är Luft/luft värmepumpar/Kylmaskiner där samma utrustning fungerar som värmepump eller kylmaskin beroende på inomhusluftens temperatur.

Värmepumpar dimensioneras oftast inte för maximalt effektbehov utan annan värmekälla används för att täcka effekttoppar. Insats av toppeffekt bör minimeras och för detta kan byggnadens värmetröghet utnyttjas. Värmepumpens reglersystem kan tillåta ett visst underskott i värmetillförsel innan värmetillskott sätts in.

Solfångare

Under en stor del av året kan solfångare utvinna energi för beredning av tappvarmvatten. I byggnader med lång uppvärmningssäsong kan det vara idé att koppla solfångare även till värmesystem.

Solceller

Solceller levererar el-energi som kan användas i internt i byggnaden eller säljas ut på allmänna elnätet. Det pågår en intensiv nyutveckling som inriktas på att kunna utvinna el vid lägre solintensitet, lägre tillverkningskostnader och mer flexibel utformning och design.

Värmedistribution och reglering

Reglering av värme och kyla från distributionssystem till byggnad är en väsentlig komponent för at uppnå optimal komfort och energiekonomi. Vattenburen värme och kyla regleras dels centralt genom reglering av vattentemperaturen och dels lokalt i rummen med olika typer av termostater som reglerat vattenflödet. Den centrala regleringen tar oftast endast hänsyn till utetemperaturen men i vissa fall även till solinstrålning. Mer energieffektiva klimatskal medför att behovet av värme och kyla i allt större utsträckning varierar beroende på lokal tillförsel från sol och verksamhet vilket ställer allt större krav på den lokala regleringen i varje enskilt rum.

Heatpump-1.jpg

raw00082-2.jpg