VIPLogga_Grafik.gif
   

Ventilation

De föroreningar som tillförs inomhusmiljön från människor, verksamhet och byggnadsmaterial måste spädas med uteluft. För det krävs ett ventilationssystem. Det har, under byggandets historia, aldrig varit ett alternativ att förlita sig på slumpvis uppkomna otätheter.

Självdrag

Innan fläktar fanns tillgängliga var man hänvisad till termiska drivkrafter och vindtryck som för att driva ventilationsflöden. Men vindtryck är en synnerligen opålitlig faktor.

Termiskt drivtryck förutsätter att det finns en temperaturskillnad mellan frånluftskanalen och uteluften och att luftintag och utsläpp finns på olika nivåer. Finns det en förbränningsvärmekälla med rökkanal i samma skorsten som ventilationskanalen finns drivtrycket året runt. I annat fall faller självdraget bort sommartid.

Möjligheterna till energiåtervinning är kraftigt begränsade med självdragssystem.

Frånluft

I ett frånluftssystem har termiska drivkrafter kompletterats med en fläkt. Med frånluftsystem tas uteluften in genom uteluftsventiler i klimatskalet.

Från- och tilluft, en förutsättning för värmeväxling

För att återvinna värme från frånluft med värmeväxling krävs att även tilluften tas in centralt genom ett kanalsystem och fördelas ut i byggnaden. Man är då hänvisad till fläktdrift då termiska krafter tar ut varandra i tilluftssystem och frånluftssystem.

Ventilationseffektivitet

Luftkvalitén påverkas i hög grad av hur och var luften tillförs till och evakueras från byggnaden. Kortslutningar mellan tilluft och frånluft försämrar effektiviteten.

Klimatskalets lufttäthet en viktig förutsättning för god ventilation

Oavsett systemval är ett lufttätt klimatskal en förutsättning för ett väl fungerande system och en bra ventilationseffektivitet. Detta gäller speciellt för system där uteluften tas in genom ventiler i klimatskalet. För system där även tilluft distribueras med fläktar och kanalsystem är god lufttäthet synnerligen viktig för såväl komfort som energiekonomi.

DSC00032.JPG